فضای رک

اجاره فضای دیتاسنتر - اجاره فضای رک 1 یونیت - یک دستگاه

.سرور ها در دیتاسنتر های لایزر قابل ارائه می باشد
.ترافیک نامتقارن و مناسب میزبانی از سایت و برنامه ها می‌باشد
.تعویض قطعات معیوب توسط کاربر بایستی صورت پذیرد
.ارائه ترافیک مازاد میسر می باشد، با بخش فروش در ارتباط باشید
.امکان پرداخت بیش از یک ماه فراهم است
امکان ارائه VPN مقدور نمی باشد.
.امکان ارائه سرور اختصاصی در بستر اینترانت فراهم است

اجاره فضای دیتاسنتر - اجاره فضای رک 2 یونیت - یک دستگاه

.سرور ها در دیتاسنتر های لایزر قابل ارائه می باشد
.ترافیک نامتقارن و مناسب میزبانی از سایت و برنامه ها می‌باشد
.تعویض قطعات معیوب توسط کاربر بایستی صورت پذیرد
.ارائه ترافیک مازاد میسر می باشد، با بخش فروش در ارتباط باشید
.امکان پرداخت بیش از یک ماه فراهم است
امکان ارائه VPN مقدور نمی باشد.
.امکان ارائه سرور اختصاصی در بستر اینترانت فراهم است

اجاره فضای دیتاسنتر - اجاره فضای رک 4 یونیت - یک دستگاه

.سرور ها در دیتاسنتر های لایزر قابل ارائه می باشد
.ترافیک نامتقارن و مناسب میزبانی از سایت و برنامه ها می‌باشد
.تعویض قطعات معیوب توسط کاربر بایستی صورت پذیرد
.ارائه ترافیک مازاد میسر می باشد، با بخش فروش در ارتباط باشید
.امکان پرداخت بیش از یک ماه فراهم است
امکان ارائه VPN مقدور نمی باشد.
.امکان ارائه سرور اختصاصی در بستر اینترانت فراهم است

اجاره فضای دیتاسنتر - اجاره فضای رک 11 یونیت

.سرور ها در دیتاسنتر های لایزر قابل ارائه می باشد
.ترافیک نامتقارن و مناسب میزبانی از سایت و برنامه ها می‌باشد
.تعویض قطعات معیوب توسط کاربر بایستی صورت پذیرد
.ارائه ترافیک مازاد میسر می باشد، با بخش فروش در ارتباط باشید
.امکان پرداخت بیش از یک ماه فراهم است
امکان ارائه VPN مقدور نمی باشد.
.امکان ارائه سرور اختصاصی در بستر اینترانت فراهم است